آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • تسمه 12*70
   • طول : 6 متر
   • وزن : 39 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 39 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 39
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 39 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 10*70
   • طول : 6 متر
   • وزن : 33 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 33
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 8*70
   • طول : 6 متر
   • وزن : 26 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 26 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 26
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 26 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 6*70
   • طول : 6 متر
   • وزن : 20 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 20 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 20
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 20 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 5*70
   • طول : 6 متر
   • وزن : 17 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 17 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 17
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 17 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 40*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 113 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 113 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 113
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 113 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 30*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 85 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 85 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 85
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 85 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 25*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 71 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 71 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 71
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 71 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 20*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 57 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 57 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 57
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 57 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 15*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 43 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 43 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 43
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 43 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 12*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 34 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 34 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 34
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 34 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 10*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 29 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 29 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 29
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 29 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 8*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 23 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 23
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 6*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 17 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 17 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 17
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 17 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 5*60
   • طول : 6 متر
   • وزن : 15 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 15
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 35*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 82 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 82 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 82
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 82 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 30*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 71 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 71 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 71
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 71 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه25*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 59 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 59 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 59
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 59 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 20*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 15 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 48 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 48
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 48 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 15*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 36 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 36
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 12*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 29 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 29 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 29
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 29 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 10*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 24 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 24
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 8*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 19 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 19
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 6*50
   • طول : 6 متر
   • وزن : 15 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 15
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 30*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 66 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 66 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 66
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 66 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 25*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 48 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 48 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 48
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 48 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 20*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 38 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 38 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 38
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 38 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 15*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 29 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 24
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 12*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 23 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 23
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 10*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 19 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 19
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 8*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 15 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 15
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 6*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 12 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 12 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 12
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 12 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 5*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 10 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 10 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 10
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 10 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 4*40
   • طول : 6 متر
   • وزن : 8 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 8
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 25*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 36 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 36
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 20*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 29 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 29 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 29
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 29 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 12*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 18 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 18 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 18
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 18 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 10*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 15 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 15
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 8*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 12 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 12 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 12
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 12 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 6*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 9 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 9 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 9
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 9 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 5*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 7 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 7 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 7
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 7 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 3*30
   • طول : 6 متر
   • وزن : 5 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 5
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 12*20
   • طول : 6 متر
   • وزن : 10 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 12 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 12
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 12 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 10*20
   • طول : 6 متر
   • وزن : 10 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 10 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 10
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 10 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 8*20
   • طول : 6 متر
   • وزن : 8 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 8
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 6*20
   • طول : 6 متر
   • وزن : 6 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 6 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 6
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 6 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 5*20
   • طول : 6 متر
   • وزن : 5 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 5
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • تسمه 3*20
   • طول : 6 متر
   • وزن : 3 کیلوگرم
   • نوع : ST37
   • نوع تولید : نورد
  • وزن هر شاخه: 3 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 3
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 3 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..