آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • توری رابیتس 1330 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • توری رابیتس 1300 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • توری رابیتس 1230 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • توری رابیتس 1100 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 680,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 1050 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 660,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 1000 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 640,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 950 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 610,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 900 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 590,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 850 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 570,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 800 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 540,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 750 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • توری رابیتس 700 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 470,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 600گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 13
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 450,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
   • توری رابیتس 500 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 9
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 5
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • توری رابیتس 450 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 9
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • توری رابیتس 400 گرم
   • انبارتهران
   • ابعاد : 240x60 cm
   • ستون : 9
   • بسته بندی : 10 برگی
  • وزن هر بسته: 1 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 بسته
   حداکثر سفارش : 100 بسته
   حداقل سفارش (kg): 0
   حداکثر سفارش (kg): 0
   وزن هر شاخه: 1 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 0
   حداکثر ظرفیت: 0
  • قیمت پایه / تومان : 340,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/01 16:23 )
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

رابیتس یکی از مصالح محبوب در ساختمان سازی برای ساخت سقف کاذب، نما و دکوراسیون داخلی نیز می باشد. رابیتس با استفاده از فرایندی خاص بر روی ورق های گالوانیزه  تولید می شود. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره کاربرد های رابیتس هستید در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

مختصری درباره تاریخچه رابیتس

 در گذشته جنوبی ها ما بین دو ستون را با نی های نازک پر می کردند و سپس ملات کشی را انجام می شد. نی های نازک جز ابتدایی ترین امکاناتی بوده که مردم می توانستند از آن ها برای محکم ساختن دیوار ها استفاده کنند. در واقع جنوبی ها یک حصار توری مانند که از منابع طبیعی ساخته می شد برای افزایش مقاومت ساختمان استفاده می کردند. امروزه با پیشرفت علم دیگر نیازی به استفاده از مواد طبیعی مثل نی برای افزایش مقاومت دیوار نخواهد بود. توری رابیتس کار را برای شما بسیار راحت کرده و بسیار قوی تر از نی عمل می کند.

رابیتس و کاربرد های آن

 در واقع از رابیتس برای نصب تجهیزات الکتریکی و سیستم نوری ساختمان ها استفاده می شود. اگر مراحل نصب سقف کاذب را مشاهده کرده باشید توری رابیتس را که مقاومت بالایی برای نصب سقف کاذب دارد مشاهده کرده اید. هر زمان ساختمان نیاز به کار ترمیمی و تزئینی (دکوراسیون) داشته باشد از رابیتس استفاده می شود. در ادامه به بررسی سایر کابرد های توری رابیتس خواهیم پرداخت.

سایر کاربرد های توری رابیتس:

 • نصب سقف کاذب
 • نصب چراغ در سقف
 • ایجاد پیوستگی در میان دیوار ها

 

رابیتس

 

 معرفی انواع رابیتس

توری رابیتس نیز همانند سایر مصالح ساختمانی دارای انواع مختلفی است. رابیتس بر اساس ستون، وزن و چشمه به دسته بندی های مختلفی تقسیم خواهد شد. بنابراین در ادامه به معرفی انواع توری رابیتس بر اساس دسته بندی خواهیم پرداخت.

معرفی انواع رابیتس بر اساس ستون

در کشور ایران توری رابیتس با تعداد ستون های 9،11،13 نیز وجود دارد. در کشور های دیگر از رابیتس با 17 ستون استفاده می شود. اما به علت تقاضای کم از این محصول در ایران همین تعداد ستون نیز کفایت می کند. اگر قصد خرید رابیتس بر اساس ستون دارید باید بگوییم که رابیتس 13 ستونه برای خرید مناسب می باشد. چرا که رابیتس 13 ستونه کیفیت بالایی نسبت به سایر محصولات رابیتس دارد. همچنین اگر قصد نصب سقف کاذب را دارید استفاده از توری رابیتس 13 ستونه به سرعت نصب شما کمک بسیاری خواهد کرد.

کاربرد های توری رابیتس 13 ستونه

 1. گچ کاری ساختمان
 2. نصب سقف کاذب
 3. نمای ساختمان

نکته: توری رابیتس 13 ستونه به دلیل تعداد ستون های بیشتر تحمل وزن بیشتری دارد و برای نصب نما و گچ کاری ساختمان گزینه بهتری خواهد بود.

 

رابیتس

 

معرفی انواع رابیتس بر اساس وزن

توری رابیتس بر اساس وزن دارای دسته بندی مختلفی است. ضخامت ورق رابیتس به چهار حالت سبک، نیمه سنگین، سنگین، فوق سنگین نیز تقسیم می شود. باید بدانید که هر چقدر توری رابیتس ضخامت بیشتری داشته باشد  قیمت بیشتری هم خواهد داشت. البته بیشتر بودن وزن این محصول دلیل بر بالا بودن کیفیت آن نیست بلکه نسبت به نیاز و هدف باید یک وزن مناسب را انتخاب کرد. برای بدست آوردن وزن رابیتس نمی توان از اطلاعات آن استفاده کرد. وزن رابیتس را تنها از طریق باکسول و کنترل وزن بدست خواهند آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وزن دقیق توری رابیتس پیشنهاد ما به شما تماس با تیم حرفه ای آهن مازیار است.

معرفی انواع رابیتس بر اساس چشمه

توری رابیتس دارای یک سری روزنه در بین ستون ها است که به آن ها چشمه نیز گفته می شود. توری رابیتس در تعداد مختلفی چشمه نیز تولید می شود. رابیتس در بازار به دو دسته توری دو و سه چشمه تقسیم می شود. چشمه های موجود ب روی سطح توری رابیتس اشکال مختلفی دارند. اشکال چشمه های رابیتس می توانند لوزی، مربع و متوازی الاضلاع نیز باشند. در کشور ایران توری های رابتیس با اشکال متنوازی الاضلاع رواج دارند. هر چقدر تعداد چشمه ها بیشتر باشد سایز سوراخ های موجود بر روی رابیتس کوچک تر خواهد شد. بنابراین در خرید توری رابیتس باید کاملا از علت خرید این محصول آگاه باشید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. جالب است بدانید که توری رابیتس با چشمه های کوچک کمتر باعث هدر رفت انرژی می شود بنابراین نسبت به رابیتس های با حفره بزرگ بسیار مناسب تر خواهد بود. توری رابیتس دارای حفره های بزرگ مقدار زیادی از انرژی را هدر می دهد .

 

رابیتس

 

استفاده از توری رابیتس چه مزایایی دارد؟

 • استحکام نسبی به شرط جوش مناسب
 •  نصب و اجرای آسان با سرعت بالا
 • فراوانی در بازار و خرید راحت آن
 • امکان تولید در طرح های متنوع

بررسی تفاوت رابیتس و راویز

برخی از افراد تصور می کنند رابیتس و راویز با یک دیگر تفاوت دارند. تنها تفاوت بین رابیتس و راویز در نحوه تلفظ آن ها نیز می باشد. جالب است بدانید که برخی از افراد این محصول را با کلمه رابیس تلفظ می کنند. هر سه این تلفظ مربوط به توری رابیتس نیز می باشد.

مراحل اجرای توری رابیتس

امروزه توجه به دکوراسیون داخلی بسیار زیاد شده است به همین دلیل استفاد ه از توری رابیتس بسیار رایج شده است. در این بخش از مقاله ما قصد داریم شما را با نحوه اجرای توری رابیتس آشنا کنیم.

مرحله اول: اولین گام در استفاده از رابیتس نصب میلگرد های آویز آن است. نصب میلگرد های آویز توسط جوش دادن آن ها به سقف نیز می باشد. یکی از مزایای جوش  دادن میلگرد های آویز افزایش مقاومت و کاهش بار اصلی سقف کاذب نیز می باشد. در ادامه نصاب به طرح سقف کاذب توجه کرده و میلگرد ها را خم می کنند. فاصله نصب میلگرد ها کاملا وابسته به طرح و محاسبه دقیق است.

مرحله دوم: نصاب در این مرحله توری راویز را نصب می کند. برای نصب بهتر توری راویز نیاز است که به جنس توری توجه داشته باشید. چرا که بسیار مهم است توری راویز دارای خاصیت جوش پذیری بالایی باشد. برای نصب توری راویز نیاز است که از سیم مفتول گالوانیزه استفاده شود. اگر طرح سقف کاذب شما نیازمند در نظر گرفتن تعداد پل های زیادی است باید توجه داشته باشید که توری رابیتس در اجرای این طرح باید سنگین تر در نظر گرفته شود.

مرحله سوم: نصب توری رابیتس با رعایت اصول معین انجام می شود. سپس لازم است که گچ کاری بر روی توری رابیتس شروع شود. برای گچکاری ابتدا توری های رابیتس را با استفاده از گچ پر می کنند. سپس صاف کردن و طرح دادن به سقف کاذب را انجام خواهند داد. باید بدانید که نصاب سقف کاذب و توری رابیتس شخص مهارت دیده ای است و هر کسی قادر به نصب توری رابیتس نخواهد بود.

نمایش بیشتر

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..