آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

سایز

گرید

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • ورق سیاه سایز 80 میل فابریک
   • سایز : 80
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 7680 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 7680
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 7680 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 80 میل فابریک
   • سایز : 80
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 15360 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 15360
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15360 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 70 میل فابریک
   • سایز : 70
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 6720 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 6720
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 6720 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 70 میل فابریک
   • سایز : 70
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 13440 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 13440
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 13440 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 60 میل فابریک
   • سایز : 60
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 5760 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 5760
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 5760 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 60 میل فابریک
   • سایز : 60
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 11520 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 11520
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 11520 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 50 میل فابریک
   • سایز : 50
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 4800 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 4800
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 4800 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 50 میل فابریک
   • سایز : 50
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 9600 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 9600
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 9600 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 40 میل فابریک
   • سایز : 40
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 2880 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2880
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2880 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 40 میل فابریک
   • سایز : 40
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 2400 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2400
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2400 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 40 میل فابریک
   • سایز : 40
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 3840 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 3840
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 3840 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 40 میل فابریک
   • سایز : 40
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 7680 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 7680
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 7680 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 35 میل فابریک
   • سایز : 35
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 2520 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2520
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2520 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 35 میل فابریک
   • سایز : 35
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 2100 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2100
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2100 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 35 میل فابریک
   • سایز : 35
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 3360 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 3360
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 3360 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 35 میل فابریک
   • سایز : 35
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 6720 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 6720
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 6720 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 30 میل فابریک
   • سایز : 30
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 2160 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2160
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2160 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 30 میل فابریک
   • سایز : 30
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 1800 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1800
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1800 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 30 میل فابریک
   • سایز : 30
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 2880 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2880
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2880 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 30 میل فابریک
   • سایز : 30
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 5760 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 5760
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 5760 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 25 میل فابریک
   • سایز : 25
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 1800 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1800
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1800 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 25 میل فابریک
   • سایز : 25
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 1500 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1500
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1500 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 25 میل فابریک
   • سایز : 25
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 2400 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2400
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2400 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 25 میل فابریک
   • سایز : 25
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 4800 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 4800
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 4800 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 20 میل فابریک
   • سایز : 20
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 1440 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1440
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1440 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 20 میل فابریک
   • سایز : 20
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 1200 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1200
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1200 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 20 میل فابریک
   • سایز : 20
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 1920 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1920
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1920 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 20 میل فابریک
   • سایز : 20
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 3840 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 3840
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 3840 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 15 میل فابریک
   • سایز : 15
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 1440 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1440
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1440 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 15 میل فابریک
   • سایز : 15
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 1080 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1080
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1080 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 15 میل فابریک
   • سایز : 15
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 900 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 900
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 900 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 15 میل فابریک
   • سایز : 15
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 1440 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1440
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1440 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 15 میل فابریک
   • سایز : 15
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 2880 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2880
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2880 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 12 میل فابریک
   • سایز : 12
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 1152 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1152
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1152 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 12 میل فابریک
   • سایز : 12
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 1152 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 40
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1152 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 12 میل فابریک
   • سایز : 12
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 2304 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 2304
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 2304 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل برش خورده
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 1920 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1920
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1920 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل برش خورده
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 720 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 720
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 720 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل برش خورده
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 600 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 600
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 600 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل برش خورده
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 120x600
  • وزن هر برگ: 576 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 576
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 576 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل برش خورده
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 100x600
  • وزن هر برگ: 480 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 480
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 480 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل فابریک
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 960 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 960
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 960 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل فابریک
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 960 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 960
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 960 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 10 میل فابریک
   • سایز : 10
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 1920 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1920
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1920 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل فابریک
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 768 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 768
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 768 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل برش خورده
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 768 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 768
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 768 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل برش خورده
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 150x600
  • وزن هر برگ: 576 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 576
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 576 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل برش خورده
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 125x600
  • وزن هر برگ: 480 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 480
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 480 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل فابریک
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 768 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 768
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 768 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل فابریک
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x600
  • وزن هر برگ: 768 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 768
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 768 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ورق سیاه سایز 8 میل فابریک
   • سایز : 8
   • گرید : ST37
   • ابعاد : 200x1200
  • وزن هر برگ: 1536 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 برگ
   حداکثر سفارش : 200 برگ
   حداقل سفارش (kg): 1536
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1536 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..